Mr. FAP (bộ mới) phần 43: Nàng tiên giáng trần

 Mr. FAP (bộ mới) phần 43: Nàng tiên giáng trần

Người ta bảo lấy vợ sướng như tiên, còn không biết lấy vợ tiên thì sướng như gì nhỉ? :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 43: Nàng tiên giáng trần
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.