Mr. FAP (bộ mới) phần 45: The ring

 Mr. FAP (bộ mới) phần 45: The ring

Lời khuyên: Đừng bao giờ xem phim ma một mình...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 45: The ring
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.