Truyện Mìn Lèo #11

 Truyện Mìn Lèo #11

Một ngày vui như hội của con Mìn Lèo có 6 cái chân. :v
 Truyện Mìn Lèo #11
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.