Truyện Mìn Lèo #19

 Truyện Mìn Lèo #19

Lần này con Mìn Lèo đã có đồng phạm. :))
 Truyện Mìn Lèo #19
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.