Truyện Mìn Lèo #3

 Truyện Mìn Lèo #3

Không biết nó là mèo hay là con gì nữa. -_-
 Truyện Mìn Lèo #3
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.