Truyện Mìn Lèo #6

 Truyện Mìn Lèo #6

Con Mìn Lèo này biến hình như siêu nhân vậy. :))
 Truyện Mìn Lèo #6
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.