Truyện Mìn Lèo #7

 Truyện Mìn Lèo #7

Mèo mà còn ăn tạp hơn chó. -_-
 Truyện Mìn Lèo #7
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.