Ba cha con (bộ mới) phần 30: Con giỏi cha tài

 Ba cha con (bộ mới) phần 30: Con giỏi cha tài

Con hơn cha là nhà có phúc, còn cha mà hơn con thì nhà có lộc to...
 Ba cha con (bộ mới) phần 30: Con giỏi cha tài
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.