Ba cha con (bộ mới) phần 32: Vua đầu bếp

 Ba cha con (bộ mới) phần 32: Vua đầu bếp

Một cuộc thi mang đậm tính nhân văn và cần lưu truyền cho muôn đời sau...
 Ba cha con (bộ mới) phần 32: Vua đầu bếp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.