Ba cha con (bộ mới) phần 36: Ông lão khó tính

 Ba cha con (bộ mới) phần 36: Ông lão khó tính

Làm gì thì làm cũng phải kiếm cái chỗ nào nó kín đáo 1 tý, ai lại ra công viên bao giờ. :v
 Ba cha con (bộ mới) phần 36: Ông lão khó tính
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.