Bựa nương (bộ mới) phần 41: Ngắm gái

 Bựa nương (bộ mới) phần 40: Xin tiền bố mẹ

Ngắm gái là một nghệ thuật và người ngắm gái chính là một nghệ sỹ. :3
 Bựa nương (bộ mới) phần 40: Xin tiền bố mẹ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.