Bựa nương (bộ mới) phần 45: Hai thái cực

 Bựa nương (bộ mới) phần 45: Hai thái cực

Làm gì có khái niệm công bằng giới tính trên cái cõi đời này? ._.
 Bựa nương (bộ mới) phần 45: Hai thái cực
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.