Bựa nương (bộ mới) phần 49: Siêu nhân tóc hồng

 Bựa nương (bộ mới) phần 49: Siêu nhân tóc hồng

Tôi nguyện là quái vật để chết dưới nữ siêu nhân tóc hồng này. :(
 Bựa nương (bộ mới) phần 49: Siêu nhân tóc hồng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.