Bựa nương (bộ mới) phần 50: Quỷ dạ xoa

 Bựa nương (bộ mới) phần 50: Quỷ dạ xoa

Ma quỷ không phải lúc nào cũng hại người, chỉ có người mới hại người thôi...
 Bựa nương (bộ mới) phần 50: Quỷ dạ xoa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.