Bựa nương (bộ mới) phần 57: Cô gái chụp lén

 Bựa nương (bộ mới) phần 57: Cô gái chụp lén

Trâu đi tìm cọc chứ ai đời cọc đi tìm trâu bao giờ? ^^
 Bựa nương (bộ mới) phần 57: Cô gái chụp lén
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.