Bựa nương (bộ mới) phần 58: Cúp điện

 Bựa nương (bộ mới) phần 58: Cúp điện

Cúp điện nhà ngói như nhà tranh, nhưng mà nhà ngói với nhà tranh có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy. :))
 Bựa nương (bộ mới) phần 58: Cúp điện
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.