Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 227: Chiếc quần bơi

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 227: Chiếc quần bơi

Bí quyết không nằm ở những thủ thuật lươn lẹo đâu...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 227: Chiếc quần bơi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.