Mr. FAP (bộ mới) phần 48: Đêm trước khi chết

 Mr. FAP (bộ mới) phần 48: Đêm trước khi chết

Đến chết vẫn còn mê gái! Và cái kết không thể sung sướng hơn. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 48: Đêm trước khi chết
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.