Mr. FAP (bộ mới) phần 50: Đêm trước khi chết (2)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 50: Đêm trước khi chết (2)

Đời ai cũng chỉ chết có 1 lần...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 50: Đêm trước khi chết (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.