Mr. FAP (bộ mới) phần 52: Lý lẽ của con gái

 Mr. FAP (bộ mới) phần 52: Lý lẽ của con gái

Là phụ nữ mà, muốn nói trời nói đất gì mà không được chứ? ._.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 52: Lý lẽ của con gái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.