Mr. FAP (bộ mới) phần 53: Se chỉ luồn kim

 Mr. FAP (bộ mới) phần 53: Se chỉ luồn kim

Se chỉ ố mấy kim tôi luồn kim... (dân ca quan họ Bắc Ninh)
 Mr. FAP (bộ mới) phần 53: Se chỉ luồn kim
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.