Mr. FAP (bộ mới) phần 56: Cô gái bất hạnh

 Mr. FAP (bộ mới) phần 56: Cô gái bất hạnh

Nếu là bạn, bạn có làm quen với cô ấy không?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 56: Cô gái bất hạnh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.