Mr. FAP (bộ mới) phần 57: Ngưu ma vương

 Mr. FAP (bộ mới) phần 57: Ngưu ma vương

Đã đến lúc trâu bò đứng dậy chống lại loài người. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 57: Ngưu ma vương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.