Mr. FAP (bộ mới) phần 63: Làm quen anh da đen

 Mr. FAP (bộ mới) phần 63: Làm quen anh da đen

Anh da đen không bao giờ sợ ế, vì anh ấy lúc nào cũng có người vây quanh...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 63: Làm quen anh da đen
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.