Mr. FAP (bộ mới) phần 65: Khả năng tái sinh

 Mr. FAP (bộ mới) phần 65: Khả năng tái sinh

Chỉ khổ thân cái anh Pocollo người Na mếch thôi. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 65: Khả năng tái sinh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.