Truyện Mìn Lèo #21

 Truyện Mìn Lèo #21

Chúc mừng ngày của mẹ (ngày hiền mẫu) - được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5.
 Truyện Mìn Lèo #21
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.