Truyện Mìn Lèo #29

 Truyện Mìn Lèo #29
Gặp người bị ốm phải tận tình cứu chữa và giúp đỡ...
 Truyện Mìn Lèo #29
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.