Truyện Mìn Lèo #30

 Truyện Mìn Lèo #30

Giờ thì bạn đã biết con Mìn này có thể chống lại cả thiên tai bão lũ rồi đấy...
 Truyện Mìn Lèo #30

 Truyện Mìn Lèo #30
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.