Truyện Mìn Lèo #33

 Truyện Mìn Lèo #33

Thế là kỳ nghỉ dữ dội của Mìn Lèo cũng đã kết thúc...
 Truyện Mìn Lèo #33
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.