Ba cha con (bộ mới) phần 39: Phổ cập tin học

 Ba cha con (bộ mới) phần 39: Phổ cập tin học

Có nhiều chuyện người già sẽ không bao giờ cho bạn biết được thông tin...
 Ba cha con (bộ mới) phần 39: Phổ cập tin học
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.