Ba cha con (bộ mới) phần 41: Chúa nhẫn

 Ba cha con (bộ mới) phần 41: Chúa nhẫn

Đây mới thực sự là chúa tể của những chiếc nhẫn nè!
 Ba cha con (bộ mới) phần 41: Chúa nhẫn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.