Bựa nương (bộ mới) phần 59: Dụng tốc bất đạt

 Bựa nương (bộ mới) phần 59: Dụng tốc bất đạt

Trong cuộc đua giữa thỏ và rùa, chúng ta có thể hiểu vì sao thỏ nhanh chân mà lại thua rùa là thế...
 Bựa nương (bộ mới) phần 59: Dụng tốc bất đạt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.