Bựa nương (bộ mới) phần 61: Thanh gươm đẫm máu

 Bựa nương (bộ mới) phần 61: Thanh gươm đẫm máu

Gươm báu tự sát rồi cũng sẽ khuất phục trước phụ nữ...
 Bựa nương (bộ mới) phần 61: Thanh gươm đẫm máu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.