Bựa nương (bộ mới) phần 64: Ý kiến của chồng

 Bựa nương (bộ mới) phần 64: Ý kiến của chồng

Có những người chồng rất quan tâm đến vợ, quan tâm đến nỗi mù quáng luôn.
 Bựa nương (bộ mới) phần 64: Ý kiến của chồng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.