Bựa nương (bộ mới) phần 70: Ông thần tốt bụng

 Bựa nương (bộ mới) phần 70: Ông thần tốt bụng

Công nhận chưa thấy ông thần nào tốt bụng như ông thần hồ nước ngọt này.
 Bựa nương (bộ mới) phần 70: Ông thần tốt bụng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.