Mr. FAP (bộ mới) phần 70: Công chúa tóc dài

 Mr. FAP (bộ mới) phần 70: Công chúa tóc dài

Sau mỗi nàng công chúa đều có những câu chuyện dài đáng để kể...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 70: Công chúa tóc dài
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.