Mr. FAP (bộ mới) phần 80: Ma nữ tử tế

 Mr. FAP (bộ mới) phần 80: Ma nữ tử tế

Mang tiếng là ma nữ còn trinh nguyên nhưng cũng đã biết cái giá của mình đến đâu chứ. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 80: Ma nữ tử tế
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.