Truyện Mìn Lèo #36

 Truyện Mìn Lèo #36

Mọi chuyện sẽ như thế nào khi Mìn Lèo biến thành khổng lồ?
 Truyện Mìn Lèo #36
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.