Bựa nương (bộ mới) phần 73: Cô nàng giả trai

 Bựa nương (bộ mới) phần 73: Cô nàng giả trai

Giả trai mà bị phát hiện thì không nhục bằng giả trai mà không bị phát hiện? Chuyện này hư cấu chăng?
 Bựa nương (bộ mới) phần 73: Cô nàng giả trai
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.