Bựa nương (bộ mới) phần 76: Xếp hình kiểu quý tộc

 Bựa nương (bộ mới) phần 76: Xếp hình kiểu quý tộc

Phong cách quý's tộc's chỉ có ở Kenny Sang nay đã xuất hiện ở Hàn Xẻng.
 Bựa nương (bộ mới) phần 76: Xếp hình kiểu quý tộc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.