Bựa nương (bộ mới) phần 77: Cô gái đến từ hôm qua

 Bựa nương (bộ mới) phần 77: Cô gái đến từ hôm qua

Cô gái đến từ hôm qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có phần 2 chăng?
 Bựa nương (bộ mới) phần 77: Cô gái đến từ hôm qua
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.