Bựa nương (bộ mới) phần 78: Bảy viên ngọc dương

 Bựa nương (bộ mới) phần 78: Bảy viên ngọc dương

Sau khi thu thập đủ 7 viên ngọc dương, Thần Lươn sẽ hiện lên và ban cho người gọi thần một điều ước.
 Bựa nương (bộ mới) phần 78: Bảy viên ngọc dương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.