Bựa nương (bộ mới) phần 82: Yêu trai xấu

 Bựa nương (bộ mới) phần 82: Yêu trai xấu

Xấu mà có phầm chất thì nói chung là không bao giờ ế.
 Bựa nương (bộ mới) phần 82: Yêu trai xấu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.