Bựa nương (bộ mới) phần 84: Khi Đường Tăng là nữ

 Bựa nương (bộ mới) phần 84: Khi Đường Tăng là nữ

Ngộ Không có quá nhiều tài phép để qua mặt được Đường Tăng. :))
 Bựa nương (bộ mới) phần 84: Khi Đường Tăng là nữ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.