Bựa nương (bộ mới) phần 87: Nghe lời bác sỹ

 Bựa nương (bộ mới) phần 87: Nghe lời bác sỹ

Lời bác sỹ luôn đúng, nhưng áp dụng như thế nào mới là vấn đề!
 Bựa nương (bộ mới) phần 87: Nghe lời bác sỹ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.