Bựa nương (bộ mới) phần 88: Mình đồng da sắt

 Bựa nương (bộ mới) phần 88: Mình đồng da sắt

Thứ vũ khi mà đâm xuyên được mọi thứ, người ta gọi là gì?
 Bựa nương (bộ mới) phần 88: Mình đồng da sắt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.