Bựa nương (bộ mới) phần 91: Xấu trai bất tài

 Bựa nương (bộ mới) phần 91: Xấu trai bất tài

Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, nên dù có xấu trai và bất tài nhưng ít nhất bạn cũng không nên vô dụng.
 Bựa nương (bộ mới) phần 91: Xấu trai bất tài
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.