Bựa nương (bộ mới) phần 95: Người lạ từng quen

 Bựa nương (bộ mới) phần 95: Người lạ từng quen

Ai đi ngang qua đời mình đều là cái duyên, cái số cả.
 Bựa nương (bộ mới) phần 95: Người lạ từng quen
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.