Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 281: Thiên thần y tế (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 281: Thiên thần y tế (2)

Muốn có gái phải chấp nhận hy sinh nhiều cái. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 281: Thiên thần y tế (2)
Xem thêm phần trước có liên quan:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.