Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 291: Chiếc cuối lá cùng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 291: Chiếc cuối lá cùng

Có những cái chết vô cùng trớt quớt...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 291: Chiếc cuối lá cùng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.